Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave
A+ A A-
  • Autor Aldin Mustafić

Poteškoće u prevođenju Kur'ana na engleski i bosanski jezikPOTEŠKOĆE U PREVOĐENJU KUR'ANA NA ENGLESKI I BOSANSKI JEZIK (pdf)

DIPLOMSKI RAD NA UNIVERZITETU „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA, ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

 

SADRŽAJ
 
1. UVOD
2. KURʼĀN I NJEGOVO PREVOĐENJE
2.1. O Kurʼānu uopšteno 
2.2. Neke karakteristike i specifičnosti Kurʼāna 
2.3. Prevođenje Kurʼāna
2.4. Da li je Kurʼān prevodiv i treba li ga prevoditi?
2.5. Vrste prijevoda Kurʼāna
2.5.1.Doslovan prijevod
2.5.2.Slobodan prijevod
2.5.3.Senzitivni prijevod
2.5.4.Reformistički prijevod
2.5.5.Orijentalno-misionarski prijevod
2.5.6.Sektaški prijevod
2.6. Osnovni zahtjevi pri prevođenju Kurʼāna 
2.7. Kako prevoditi Kurʼān 
2.8. Zanimljivi fakti o arapskom jeziku
2.9. Poteškoće u prevođenju Kurʼāna
2.10. Važnost engleskih prijevoda Kurʼāna
2.11. Pregled prijevoda Kurʼāna na engleski jezik
2.12. Prijevodi Kurʼāna na bosanski jezik
3. PRIMJER POTEŠKOĆE U PREVOĐENJU KURʼĀNA
3.1. Prevođenje bismille
4. ZAKLJUČAK
5. LITERATURA

Kur'an časni

Broj ajeta u Kur'anu 32.

30-09-2011 Kur'an u islamu

  Broj kur'anskih ajeta je zaključen u vrijeme Poslanika, s.a.v.a. O tome govore neki hadisi u kojima je spomenut određen broj ajeta nekih sura, kao 10 ajeta sure Ali Imran. Neki hadis...

Tumačenje sure Haqe (Čas neizbježni)

09-04-2011 Tefsir El-Mizan

Sa perzijskog preveo: Ertan Basarik )الحاقةSura Hâqe - Čas neizbježni (   Mekka - 52 ajeta Prijevod od 1. do 12. ajeta: U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. 1. Čas neizbježni, 2. šta je Čas ne...

Adab hazreti Muhammeda, s.a.v.a.

07-02-2011 Tefsir El-Mizan

Također, jedna od dova koja svjedoči adab poslanika jeste ona koju Ku­r’an prenosi od Muhammeda, s.a.v.a., koja uključuje i vjernike nje­go­va ummeta.  Poslanik vjeruje u ono što mu se objavl...

Prijevodi Kur'ana na južnoslavenske jezi…

18-04-2011 Kur'an - Glas melekuta

   ime prevodioca god. izdanja mjesto izdavanja Izdavač vrsta prijevoda ...

Adab hazreti Sulejmana i Davuda

28-01-2011 Tefsir El-Mizan

 S perzijskog preveo: Amar Imamović  Kur’an Časni prenosi hvalu hazreti Sulejmana i Davuda: Davudu i Su­lej­manu znanje smo darovali i oni rekoše: “Hvala Allahu Koji nas je od­li­kovao iznad mnogih r...

Razlike između jasnih i manje jasnih aje…

20-06-2011 Kur'an - Glas melekuta

  Allame Tabatabai kaže da postoje ogromne razlike u de­finiranju muhkem (jasnih) i mutešabih (manje jasnih) ajeta, ali se svi slažu u sljedećem: 1. muhkem-ajeti su oni ajet...

Tumačenje sure Muddessir (Pokriveni)

24-05-2011 Tefsir El-Mizan

Tumačenje  sure El-Muddessir {edocs}mudesir.pdf{/edocs} LINK {edocs}http://www.bastinaobjave.com/pdf/mudesir.pdf{/edocs}

Back to top